Honorary Advisors

Prof. YANG Xirang

Beijing Sport University, Beijing, China

E-mail: yang1933@126.com

Prof. Yang Tianle

Institute of Chinese Sports Medicine, Beijing, China

E-mail: tianle_y@126.com

Prof. LIN Jung-Charng

Chinese Culture University, Chinese Taipei

E-mail: normalin@ms34.hinet.net

President

Prof. FU Hoo Kin, Frank (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

E-mail: frankfu@hkbu.edu.hk

Vice Presidents

Prof. ZHANG Yong (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

Tianjin University of Sport, Tianjin, China

E-mail: yzhang@tjus.edu.cn

Prof. LIU Yuanlong (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

Western Michigan University, Kalamazoo, USA

E-mail: yuanlong.liu@wmich.edu

Prof. LIN Kuei-Fu (from 1-1-2020 to 31-12-2021)

National Tsing Hua University, Hsinchu, Chinese Taiwan

steve@mail.nhcue.edu.tw

Secretary

Dr. KONG Zhaowei (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

University of Macau, Macau, China

E-mail: zwkong@um.edu.mo

Treasurer

Prof. CHOW Bik Chu (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

E-mail: bchow@hkbu.edu.hk

Council Members

Prof. CHENG Ching-Feng (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

National Taiwan Normal University, Chinese Taipei

E-mail: andescheng@ntnu.edu.tw

Prof. KUO Yu-Chi (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

National Taipei University of Nursing and Health Science, Chinese Taipei

E-mail: yuchi@ntunhs.edu.tw

Prof. HE Yuxiu (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

Hebei Normal University, Shijiazhuang, China

E-mail: heyuxiu@mail.hebtu.edu.cn

Prof. LI Tzai-Li (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

National Taiwan Sport University, Chinese Taipei

E-mail: leej@ntsu.edu.tw

Prof. TANG Changfa (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

Hunan Normal University, Changsha, China

E-mail: 1104755704@qq.com

Prof. ZHANG Rihui (from 1-1-2021 to 31-12-2022)

Shenyang Sport University, Shenyang, China

E-mail: rihui188@163.com

Prof. ZHOU Shi (from 1-1-2020 to 31-12-2021)

Southern Cross University, Lismore, Australia

E-mail: shi.zhou@scu.edu.au

Prof. TIAN Zhenjun (from 1-1-2020 to 31-12-2021)

Shaanxi Normal University, Xi’an, China

E-mail: tianzhj@snnu.edu.cn

Dr. Nie Jinlei (from 1-1-2020 to 31-12-2021)

Macau Polytech Institute, Macau, China

E-mail: jnie@ipm.edu.mo

Prof. WONG H.S. Stephen (from 1-1-2020 to 31-12-2021)

The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China

E-mail: hsswong@cuhk.edu.hk

Prof. ZHANG Lan (from 1-1-2020 to 31-12-2021)

Shandong Sport University, Shandong, China

E-mail: zhanglan_sdty@163.com