President

Prof. FU Hoo Kin, Frank (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

E-mail: frankfu@associate.hkbu.edu.hk

Vice Presidents

Prof. ZHANG Yong (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

Tianjin University of Sport, Tianjin, China

E-mail: yzhang@tjus.edu.cn

Prof. LIU Yuanlong (from 1-1-2022 to 31-12-2023)

Western Michigan University, Kalamazoo, USA

E-mail: yuanlong.liu@wmich.edu

Prof. LIN Kuei-Fu (from 1-1-2022 to 31-12-2023)

National Tsing Hua University, Hsinchu, Chinese Taiwan

steve@mail.nhcue.edu.tw

Secretary

Dr. KONG Zhaowei (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

University of Macau, Macau, China

E-mail: zwkong@um.edu.mo

Treasurer

Prof. CHOW Bik Chu (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

E-mail: bchow@associate.hkbu.edu.hk

Council Members

Prof. CHENG Ching-Feng (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

National Taiwan Normal University, Chinese Taipei

E-mail: andescheng@ntnu.edu.tw

Prof. HE Yuxiu (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

Hebei Normal University, Shijiazhuang, China

E-mail: heyuxiu@mail.hebtu.edu.cn

Prof. LI Tzai-Li (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

National Taiwan Sport University, Chinese Taipei

E-mail: leej@ntsu.edu.tw

Prof. TANG Changfa (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

Hunan Normal University, Changsha, China

E-mail: 1104755704@qq.com

Prof. ZHANG Rihui (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

Shenyang Sport University, Shenyang, China

E-mail: rihui188@163.com

Prof. MENG Sijin (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

Wuhan Sports University, Wuhan, China

E-mail: 825049367@qq.com

Prof. XU Yuming (from 1-1-2023 to 31-12-2024)

Hangzhou Normal University, Wuhan, China

E-mail: xuyuming110@126.com

Prof. ZHOU Shi (from 1-1-2022 to 31-12-2023)

Southern Cross University, Lismore, Australia

E-mail: shi.zhou@scu.edu.au

Dr. Nie Jinlei (from 1-1-2022 to 31-12-2023)

Macao Polytechnic University, Macau, China

E-mail: jnie@ipm.edu.mo

Prof. TIAN Zhenjun (from 1-1-2022 to 31-12-2023)

Shaanxi Normal University, Xi’an, China

E-mail: tianzhj@snnu.edu.cn

Prof. WONG Heung-Sang, Stephen (from 1-1-2022 to 31-12-2023)

The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China

E-mail: hsswong@cuhk.edu.hk

Prof. ZHANG Lan (from 1-1-2022 to 31-12-2023)

Shandong Sport University, Shandong, China

E-mail: zhanglan_sdty@163.com

Prof. LIN Hsin Fu (from 1-1-2022 to 31-12-2023)

National Taiwan University, Chinese Taipei

E-mail: hsinfu@ntu.edu.tw